το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Διαγωνισμός επιλογής συμβουλευτικού οίκου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση:

Θέμα : «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή συμβουλευτικού οίκου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4. Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5. Την υπ’ αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7. Την υπ' αρ.11687/25.07.2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με θέμα «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ:ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ),
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2346/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 7ο: «Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο» (ΑΔΑ: Ψ107465Θ1Ε-ΕΑΞ),
9. Την από 07.12.2018 αίτηση παραγγελίας των υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με αντικείμενο τη προμήθεια υπηρεσιών συμβουλευτικού οίκου για την κατάρτιση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τη τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και τη τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας (CPV: 85312320-8),
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17561/12.12.2018 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης ύψους € 60.000,00 (πλέον ΦΠΑ), για τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό τη κατάρτιση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε στο έτος 2019 (ΑΔΑ: 6ΟΨΓ465Θ1Ε-ΘΧΣ),
11. Τη με αριθμό ΔΕΣΜ: 11-00748/01.01.2019 δέσμευση προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019,
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 146/06.12.2018 Θέμα 30ο Θετική Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της ΕΡΤ Α.Ε,
13. Την ανάρτηση του αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 18REQ004179904,
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ε.Ρ.Τ Α.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υπηρεσιών συμβουλευτικού οίκου για την κατάρτιση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.
2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έως δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
3. Την έγκριση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η οποία ανέρχεται συνολικά στα € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε (Αρ. Λογ: 61.90.00.0000), για το έτος 2019 (ΔΕΣΜ:11-00748/01.01.2019).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 17716 - Αγ. Παρασκευή, 13.12.2018

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 11:51

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group