το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Απόφαση ανάκλησης άδειας δικτύωσης του Ρ/Σ ΘΕΜΑ PATRAS 98,7 Ν. Αχαΐας με τον Ρ/Σ FLASH 96 FM Ν. Αττικής.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από Διάσκεψη της Ολομέλειας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 87/2018 - Ρ/Σ ΘΕΜΑ PATRAS 98,7 Ν. Αχαΐας:

 

Το Κλιμάκιο Νομίμου Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 30η.7.2018 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ και πρόεδρο του κλιμακίου, και το μέλος Νικόλαο Κιάο. Απουσίαζε το μέλος Ευαγγελία Μήτρου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθ, πρωτ. ΕΣΡ 3911/16.7.2018 αιτήσεως για διακοπή/ανάκληση δικτύωσης των ραδιοφωνικών σταθμών ΘΕΜΑ PATRAS 98,7 Νομού Αχαΐας και FLASH 96 FM Νομού Αττικής.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Ι. Νομικό Μέρος

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει), «1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.»
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε διαφορετικό νομό, ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».
Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από το νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2017 απόφαση της Ολομελείας του ΕΣΡ «Ορισμός Ειδικών Κλιμακίων ΕΣΡ», μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κλιμακίου Νομίμου Λειτουργίας συγκαταλέγεται και η απόφαση για την χορήγηση άδειας δικτύωσης μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών.

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ. 382/10.7.2008 απόφαση του ΕΣΡ χορηγήθηκε άδεια δικτύωσης μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών ΘΕΜΑ PATRAS 98,7 Νομού Αχαΐας και FLASH 96 FM Νομού Αττικής.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 3911/16.7.2018 έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού ΘΕΜΑ PATRAS 98,7 Νομού Αχαΐας, γνωστοποιήθηκε η λύση της από 30.5.2008 σύμβασης για τη μεταξύ τους δικτύωση και σχηματίστηκε ο υπ’ αρ. 264/24.7.2018 φάκελος.

 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση του Κλιμακίου, το αναφερθέν ανωτέρω υπό ΙΙ.2 έγγραφο, παρά το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αναμεταδιδόμενου σταθμού, αποτελεί επαρκή λόγο για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 382/10.7.2008 απόφασης του ΕΣΡ, λόγω του ότι έχει επέλθει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αναμεταδιδόμενου σταθμού (δια υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας ο φορέας του σταθμού ανήκει πλέον στους εργαζομένους του).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Το ΕΣΡ ανακαλεί την άδεια δικτύωσης του αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΘΕΜΑ PATRAS 98,7 Νομού Αχαΐας, ιδιοκτησίας της ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΤΣΕΛΙΚΑ, μετά του αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο σταθμό FLASH 96 FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία: 96 ΡΑΔΙΟ ΙΚΕ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 30η Ιουλίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 4η Οκτωβρίου 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 18:47

1 σχόλιο

  • Σύνδεσμος σχολίου Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 10:05 δημοσιεύθηκε από ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

    Κύριοι καλημέρα σας,το θέμα μου είναι η διαφήμιση τηλεοπτική και ραδιοφωνική για το θέμα ασφάλισης υπέργηρων ατόμων χωρίς στοιχεία ιατρικου ιστορικού,δεν"αποκλείεται κανένας με βάση την διαφήμιση",με το αιτιολογικό ό,τι βοηθάτε την οικογένεια για τα" έξοδα κηδείας".'Ελεος στην διαφήμιση.
    Με εκτίμηση
    Μάρκου Ελευθερία

    Aναφορά

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group