το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Ομόφωνη Έγκριση Μεταβίβασης Ρ/Σ ΜΠΛΕ 99 (ΠΡΩΗΝ STAR 99 FM, Νομού Ευβοίας).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 110/2017 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 12.7.2017 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως Συγκροτήθηκε από τους: Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Πλειό. Απόντες ο πρόεδρος Αθανάσιος Κουτρομάνος και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιος Σαρειδάκης. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ήταν η εξέταση της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΠΛΕ 99 (ΠΡΩΗΝ STAR 99 FM)» Νομού Ευβοίας. η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2678/13.3.2015 έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ’ αριθμ. 6703/19.2.2015 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλκίδας Χρύσας Καραμιχαήλ, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκε ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός από τον Νικόλαο Αγγελή στην Αντωνία Κυριαζή, έναντι τιμήματος 6.306,00 ευρώ.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 224/16.3.2015 που χρεώθηκε στους ειδικούς επιστήμονες Νικόλαο Αγγελή και Αγγελική Σιμιτοπούλου, η οποία υπέβαλε στο ΕΣΡ την υπ’ αριθμ πρωτ. 694/ΕΣ/9.9.2016 έκθεσή της.
Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.
2. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995 . Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Εξ άλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, οι ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν σταθμούς με νόμιμη άδεια λειτουργίας, πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως και για σταθμούς που στερούνται αδείας, αλλά λειτουργούν με βάση «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας».

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Για τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΜΠΛΕ 99 (ΠΡΩΗΝ STAR 99 FM)» Νομού Ευβοίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 19/23.3.2005 Βεβαίωση Λειτουργίας από το ΕΣΡ. Η νέα ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Αντωνία Κυριαζή, δεν συμμετέχει σε άλλα ΜΜΕ ούτε σε άλλες εταιρείες εκτός ΜΜΕ. Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, που ήταν 6.306,00 ευρώ.

 

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού ΜΠΛΕ 99 (ΠΡΩΗΝ STAR 99 FM)» Νομού Ευβοίας από τον Νικόλαο Αγγελή στην Αντωνία Κυριαζή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 12η Ιουλίου 2017. Δημοσιεύτηκε την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΜΟΡΩΝΗΣ

 

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση 110/2017 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 12 Ιουλίου 2017

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2019 12:11

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group