το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018 09:13

ΕΡΤ: Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ανταλλακτικών ως προς τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ σχετικά με την «Αποδοχή Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής,τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 25/06/2018 αίτηση παραγγελίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Τ/Ο της ΕΡΤ ΑΕ για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO προυπολογισθείσας δαπάνης 33.913 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
8. Την με αριθμό πρωτ. 14627/18.10.2018 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO διαφορετικών ποσοτήτων.
9. Την υπ’ αριθμ. 14628/18.10.2018 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. της ΕΡΤ Α.Ε. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού.
10. Το από 5/11/2018 πρακτικό του διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή της εταιρίας INTERTECH AE και της ατομικής επιχ/σης ΑΛΕΞ.Β.ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ.
11. Τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ανωτέρω εταιριών.
12. Το από 27-11-2018 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής,τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVC PRO και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την έγκριση του από 27/11/2018 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής,τεχνικών και οικονομικών προσφορών της ΕΔΑ και την ανακήρυξη της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που εδρεύει στο Ελληνικό επί της οδού Αφροδίτης 24 (ΑΦΜ 094231127 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) και της ατομικής επιχ/σης ΑΛΕΞ.Β.ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ που εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της οδού Μεταμορφώσεως 78 (ΑΦΜ 06610855 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου) ως προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVC PRO λόγω συμφερότερης προσφοράς με βάση μόνο την προσφερόμενη τιμή και τεχνική καταλληλότητα στα συνολικά ποσά των 10.029,50€ (πλέον 24%ΦΠΑ.) και 22.030€(πλέον ΦΠΑ) αντιστοίχως, σύμφωνα με τις προσφορές των εταιρειών, ως εξής:
i. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: Τα είδη (2), (3), (4), (5), (7), (8) και (9) στην τιμή των 10.029,5€
ii. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.: Τα είδη (1), (6) και (10) στην τιμή των 22.030€ πλέον Φ.Π.Α..

Β) Τη συνέχιση του διαγ/σμου στο επόμενο στάδιο
Κάθε μία μειοδότρια εταιρία υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης της παρούσας απόφασης να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο (Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης),τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στην υπ’αριθμόν 14627/18-10-2018 προκήρυξη του συνοπτικού διαγ/σμου.Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ ΑΕ μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινά αναδόχου εταιρίας.
Συνημμένα:
Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών.

 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 21.12.2018 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 18429

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018 09:35

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group