το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018 09:28

ΕΡΤ: Προμήθεια δύο καμερών 360 8Κ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για την προμήθεια των δύο καμερών 360 8Κ.

Θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ 360 8Κ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 26/11/18 Αίτηση Παραγγελίας της Δ/νσης Υποστήριξης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ16-02211, με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια δύο τηλεχειριζόμενων καμερών 360 8K για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. (CPV:38650000-6), προ υπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. με τιμή 11.950 πλέον ΦΠΑ, ΑΜΥ Α.Ε. με τιμή 12.600 ευρώ,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας δύο τηλεχειριζόμενων καμερών 360 8K για τις ανάγκες της Δ/νσης Υποστήριξης της ΕΡΤ Α.Ε. CPV: 38650000-6, στην εταιρεία Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε, με ΑΦΜ: 099935353, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία εδρεύει στην οδό Ψαρρού 2 & Μεμενενης, στον Ταύρο, με τιμή 11.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:
Camera 360 8K Insta 360 premium bundle τεμ. 2, τιμη μοναδας 5975ευρώ Συνολικό κόστος προμήθειας: 11.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ
Τόπος Παράδοσης: Ραδιομέγαρο, Λ. Μεσογείων 432, κεντρική αποθήκη Τ/Ο Χρόνος Παράδοσης: Έως 31/12/2018
Χρόνος πληρωμής: 30 ημέρες από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011) και υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%)
Β. Για την έγκρισή του συνολικού κόστους της προμήθειας το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018, (ΑΡ. ΔΕΣΜ:16-02171, ΑΤΕ:16-02211 Λογαριασμός 12.00.00.0000). ΑΔΕΣ: 16-01569.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 342/21-11-2018, ΑΔΑ:90ΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

 

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 21.12.2018 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 18511

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018 09:36

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group