το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 14:54

Προμήθεια Ενισχυτών ROHDE & SCHWARZ VH8300A1 (REFURBISHED) για Πομπούς DVB-T του Δικτύου Εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης (Φ. 114.119.) της ΕΡΤ Α.Ε.

Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2137/26-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή Παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2279/03-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέων μελών» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 391/2017).
6. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 164/22-06-2018) Θέμα 16ο: «Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 1986/22-12-2017 (Πρακτικό 150, Θ. 3ο: Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1842/18-09-2017 Κωδικοποίηση της Απόφασης για Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα)» (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).
8. Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02078/03-08-2018 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Δικτύων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ROHDE & SCHWARZ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΥΠΟΣ VH8300A1 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (REFURBISHED), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 18 ΠΟΜΠΩΝ ROHDE & SCHWARZ
ΤΥΠΟΥ NV8004 ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ DVB-T ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32200000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 17.960,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ληφθείσα Προσφορά.
9. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Δικτύων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με ημερομηνία 13-09-2018 προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την αναγκαιότητα της προμήθειας των ως άνω ειδών με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην Εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και για την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
10. Το Πρακτικό Νο 137/13-09-2018 Θέμα 1ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
11. Την Οικονομικοτεχνική Προσφορά με Αριθμ. Πρωτ.: SQ316475.0 και ημερομηνία 25-09-2018 που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 28-09-2018 η Εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μετά από Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς που της στάλθηκε στις 24-09-2018 από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
12. Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 01-10-2018 του Τμήματος Μελετών Εγκατάστασης & Συντήρησης Κέντρων Εκπομπής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Δικτύων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την προαναφερόμενη Προσφορά που υπέβαλλε η Εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σαν τεχνικά κατάλληλη, βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία: ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με διακριτικό τίτλο ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ A.E. (Α.Φ.Μ.: 998643051, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ αρ. 2), της προμήθειας τεσσάρων (4) τεμαχίων ενισχυτών του Κατασκευαστικού Οίκου ROHDE & SCHWARZ Γερμανίας, τύπος VH8300A1, Επισκευασμένων (REFURBISHED), στην συνολική τιμή των 17.960,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: SQ316475.0 και ημερομηνία 25-09-2018 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της και με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της με ημερομηνία 31-10-2018 με την διευκρίνιση ως προς την διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης το οποίο προσαρτήθηκε στην προαναφερόμενη Προσφορά της και που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:

ERT ROHDE DVB T chart

Χρόνος Παράδοσης: Εντός δύο ως τριών (2 - 3) εβδομάδων, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κτίριο Γ΄, 2ος όροφος, Αποθήκη Δικτύου Εκπομπής. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.
Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Βενετσάνος Βαγγέλης, τηλ.: 2106075765.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος.
Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.960,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Β. Την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης: 17.960,00 € πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018.

(ΑΤΕ-16-02078/03-08-2018 ΔΕΣΜ-16-02011/03-08-2018 ΑΔΕΣ-16-01410/27-08-2018 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000).
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 164/22-06-2018, Θέμα 16ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).

 

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Φ. 114.119.)- ΑΔΑΜ: 18REQ003740001 - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 15732 - 12 Νοεμβρίου 2018

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 15:00

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group