το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 10:36

ΕΡΤ ΑΕ: Επισκευή 4 καρτών διαμόρφωσης 2 καναλιών RF HIRSCHMANN CHM 2000S.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ:

Θέμα : Επισκευή τεσσάρων (4) καρτών διαμόρφωσης 2 καναλιών RF HIRSCHMANN CHM 2000S.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ12), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ'αριθμ. 271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΕΡΤ ΑΕ και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ 30 Υ.Ο.Δ.Δ. 23/01/2018) .
5. Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 01/11/18 Αίτηση Παραγγελίας και Έκθεση σκοπιμότητας της Γ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την επισυναπτόμενη σ'αυτήν προσφορά της εταιρίας AMF ELECTRONICS, με την οποία ζητείται η επισκευή τεσσάρων (4) καρτών διαμόρφωσης 2 καναλιών RF HIRSCHMANN CHM 2000S από την παραπάνω εταιρία λόγω αποκλειστικού εξουσιοδοτημένου service της HIRSCHMANN στην Ελλάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται, προυπολογιζόμενης δαπάνης 880,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 50340000-0) .
8. Την επισυναπτόμενη στην Αίτηση Παραγγελίας, Έκθεση Σκοπιμότητας της αρμόδιας Δ/νσης, όπως αναλυτικά ορίζει και περιγράφει .
9. Την επισυναπτόμενη στην Αίτηση Παραγγελίας προσφορά της εταιρίας AMF ELECTRONICS, η οποία προσέφερε τα εξής :
Επισκευή και έλεγχος καλής λειτουργίας τεσσάρων (4) καρτών διαμόρφωσης 2 καναλιών RF HIRSCHMANN CHM 2000S
Συνολικό κόστος : 880,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
10. Το από 29/11/18 έγγραφο-e mail της εταιρίας AMF ELECTRONICS, σύμφωνα με το οποίο η προμηθεύτρια εταιρία των παραπάνω καρτών (Hirschmann) είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος εμπορικά και τεχνικά στην Ελλάδα. Ο οίκος Hirschmann το 2006 συγχωνεύτηκε με τον οίκο ΤRΙΑΧ Δανίας, η οποία ορίζει σαν αποκλειστικό συνεργάτη στον Ελληνοκυπριακό χώρο την εταιρία AMF ELECTRONICS για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών - service.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την έγκριση του κόστους το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 880,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το οποίο δεσμεύτηκε σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΣΜ 16-02145/20.11.18 (καθαρό ποσό), Λογαριασμός 62.07.02.0000 της Γ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και επιβαρύνει τον προυπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ φορολογικού έτους 2018 .
2. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία AMF ELECTRONICS, (ΑΦΜ 099073670-ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-Αρχιμήδους 33-35, ΤΚ 145 69 ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ), λόγω τεχνικής καταλληλότητας - τεχνογνωσίας και αποκλειστικού συνεργάτη στην Ελλάδα, για την επισκευή τεσσάρων (4) καρτών διαμόρφωσης 2 καναλιών RF HIRSCHMANN CHM 2000S , σύμφωνα με την από 01/11/18 Αίτηση Παραγγελίας της Γ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Έκθεση Σκοπιμότητας και την προσφορά της εταιρίας .
Κόστος : 880,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται εγγύηση επισκευής έξι (6) μηνών.
Η ανάδοχος εταιρία υποστηρίζει τεχνικά τα προϊόντα HIRSCHMANN-WISI & DELTA ELECTRONICS.
Χρόνος παράδοσης : Άμεσα έως είκοσι (20) περίπου εργάσιμες ημέρες .
Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης για την καλή εκτέλεσης της υπηρεσίας και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής ή και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή .
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την Ανάδοχο .
Παρακρατείται ποσό 0,06% από το πρώτο ευρώ υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και της Κ.Υ.Α 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969), πλέον χαρτοσήμου 3% και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου .

Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

 

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ - Αθήνα, 10.12.2018 - Αρ. Πρωτ.: 17430

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 10:39

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group